לוח הפיקוד:

מידות לוח פיקוד - 30X18.5 cm
על לוח הפיקוד להיות מותקן מחוץ לחדר המקווה